Самовредновање

Под методологијом самовредновања подразумева се успостављање и развијање јединствених критеријума за вредновање рада школе у целини. Ту није реч само о обичној процени сопственог квалитета прикупљањем и анализом података, већ представља процес који се одвија кроз више могућих фаза и активности. Једна од активности је и анкета “Људски ресурси школе” – упитник за ученике гимназије. Желимо да прикупимо информације о квалитету људских ресурса школе.


Људски ресурси школе