Примењене науке

По завршетку програма ученик ће бити у стању да:

  • демонстрира разумевање појмова фундаментална и примењена наука;
  • процењује значај и утицај научних достигнућа на свак. живот;
  • демонстрира разумевање значаја примене зелених принципа у оквиру нових научних и технолошких достигнућа;
  • истражује, анализира и критички процењује резултате истраживања;
  • прикупља, анализира и обрађује резултате мерења;
  • осмишљава и предузима истраж. у решавању проблема, одговорно се односећи према свом животу, животу других и животној средини;
  • искаже и образложи позитиван став према стицању научних знања и примени научне методологије.