Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting
Zivot škole

Gimnazija „Dušan Vasiljev” Kikinda

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ ПРВОГ РАЗРЕДА

Пажљиво прочитајте текст који следи и одлучите које предмете желите да слушате школске 2018/2019. године. На свечаном пријему 31.8.2018.  добићете анкетне листиће у којима ћете назначити одабране предмете.

Од ове школске године 2018/2019. ученици првог разреда у обавези су да одаберу два изборна предмета од понуђена четири. Изборни предмети ће се реализовати са једним часом недељно и налазиће се у редовном распореду часова. Предмети које ученик одабере постају обавезни за ову школску годину, оцењују се и оцена улази у општи успех ученика. Наредне године, уколико желе,  ученици могу бирати друге изборне предмете.

Сви изборни програми су интердисциплинарни, исходовно и модуларно креирани. Они доприносе остваривању општих исхода образовања и васпитања, развијању кључних компетенција и општих међупредметних компетенција.

Имајући у виду целину наставног плана за гимназију, изборни програми, поред програма наставе и учења обавезних предмета, додатно доприносе професионалном развоју ученика и повезивању школског и ваншколског учења. Ученици добијају више простора за учење путем решавања проблема, за међусобну сарадњу, за активно учешће у креирању тока наставе и учења и за већу употребу савремених технологија у образовне сврхе.

Кикиндска гимназија понудиће следеће изборне предмете:

  1. ЈЕЗИК, МЕДИЈИ И КУЛТУРА (може се бирати 2 године)
  2. ПОЈЕДИНАЦ, ГРУПА И ДРУШТВО (може се бирати 2 године)
  3. УМЕТНОСТ И ДИЗАЈН  (може се бирати све 4 године)
  4. ЗДРАВЉЕ И СПОРТ (може се бирати 2 године)
ЈЕЗИК, МЕДИЈИ И КУЛТУРА
Циљ учења изборног програма језик, медији и култура је да допринесе унапређивању комуникацијских вештина, развоју медијске културе и усвајању културних образаца који ће ученику омогућити сналажење у савременом свету, изградњу идентитета и  даљи професионални развој. По завршетку програма ученик ће бити у стању да:

- критички разматра позитиван и негативан утицај медија;

- процењује значај и утицај  информација и извора информација и повезује их са сопственим искуством ради решавања различитих ситуација;

- препознаје примере манипулације, дискриминације и говора мржње у медијима и има критички однос према њима;

- одговорно се односи према креирању сопствених медијских порука;

- комуницира на  конструктиван начин;

- исказује спремност да учествује у акцијама чији је циљ унапређивање медијске културе;

- разликује културне од популарних садржаја и на основу тога доноси вредносне судове.
ПОЈЕДИНАЦ, ГРУПА И ДРУШТВО
Циљ учења изборног програма појединaц, група и друштво је оспoсобљавање ученика за критичко сагледавање места појединца и група у друштву, њихових улога, права, одговорности и међузависности, ради развијања знања, вештина, вредности и ставова неопходних за конструктивноучешће у различитим ситуацијама својственим савременом динамичном друштву. По завршетку програма ученик ће бити у стању да:

- аргументовано дискутује о друштвеним појавама имајући у виду позицију појединца, групе и друштва;

- уочава и анализира различите врсте интеракцијских процеса у друштву и међузависност између појединаца, група и друштва;

- препозна начине утицаја и манипулације појединца, групе и друштва;

- илуструје на примерима и примени у реалним ситуацијама механизме разградње негативних друштвених стереотипа;

- исказује просоцијалне ставове, вредности, осетљивост за етичко просуђивање;

- препознаје специфичности истраживања у друштвеним наукама.

 

УМЕТНОСТ И ДИЗАЈН

Циљ учења изборног програма уметност и дизајн је да ученик кроз истраживање уметности и стваралачки рад развија осетљивост за естетику, креативност, радозналост и мотивацију за стварање и изражавање у различитим медијима, као и да формира навику да се континуирано укључује у уметнички и културни живот заједнице. По завршетку програма ученик ће бити у стању да:

- разматра сличности, разлике и повезаност различитих уметности;

- реализује идеје уважавјући принципе одабраних уметничких дисциплина;

- користи релевантне изворе за истраживање остварења и појава у уметности;

- користи разноврсне податке као подстицај за стваралачки рад;

- презентује идеје, радове и уметничка остварења у одабраном медију;

- предлаже садржаје или активности у којима се повезују различите уметности;

- комуницира учтиво, јасно и аргументовано уз уважавање различитих мишљења, идеја и естетских доживљаја;

- исказује утисак о естетичким квалитетима уметничких дела;

- просуђује, критички, утицај уметности на здравље;

 

ЗДРАВЉЕ И СПОРТ

Циљ учења изборног програма здравље и спорт је да ученик, на основу проучавања различитих аспеката здравог живота, развије знања, вештине, ставове и вредности који су у функцији очувања и унапређивања здравља и културе телесног вежбања. По завршетку програма ученик ће бити у стању да:

- проналази релевантне изворе информација о значају редовног физичког вежбања – спорта и рекреације и користи их у формирању здравих животних навика;

- препозна и критички процени потенцијално ризичне ситуације по здравље и у складу са тим одговорно реагује;

- одабере и примeни разноврсне програме физичког вежбања - спорта и рекреације, опоравка и здраве исхране, у складу са својим потребама и могућностима;

- покреће и предузима иницијативе којима се промовишу значај физичког вежбања и здрав начин живота.

 

 

Најбољи матуранти наше школе

У петак 15.6.2018. у Свечаној сали Скупштине града одржана је свечаност на којој су додељене награде и признања најбољим ученицима завршног разреда наше школе. За ученика генерације проглашен је Лудаић Марко, математичар генерације је Рвовић Вељко, док је спортиста генерације Вукмирица Матеја. Сва три ученика награђена су лаптоп рачунарима.

Носиоци Вукове дипломе су:

Вукмирица Матеја, Гашић Ивана, Медић Љубица, Богдановић Исидора, Ђурин Невена, Ињац Милица, Лудаић Марко, Миланков Милица, Миличић Ивана, Нешић Марија, Рвовић Вељко и Татомиров Горан.

 


 

 

 

УСПЕШНО ПРВО УЧЕШЋЕ НА ТАКМИЧЕЊУ „ВИЛКОМЕН“

На такмичењу из страних језика ученика основних и средњих школа, одржаном 19. маја 2018. године, а у организацији Немачко-аустријског културно-едукативног центра „Willkommen“ из Краљева, наша 4 ученика постигла су одличан успех: из енглеског језика ученик Јован Вокић (2-1, ментор: Д. Бурсаћ Иветић) је освојио 2. место у конкуренцији 60 такмичара, Михаило Рошчић (4-1, ментор: Б. Вујовић) заузео је 3. место међу 20 учесника, док су из немачког језика ученици Емилија Мијанџић и Ненад Ердељан (2-3, ментор: Б. Репашић) остварили запажен резултат. У спровођењу такмичења у нашој школи несебичну помоћ пружила је проф. Сања Мракић, а логистичку подршку директор Школе.

Комплетни резултати могу се наћи на сајту: http://www.willkommen.org.rs/

(Вест и фотографија: Д. Бурсаћ Иветић, главни координатор такмичења)

 

 
Свети Јован Шангајски
Anketa
Zašto volim GIMNAZIJU:
 
Ko je na vezi !
Imamo 100 gostiju na mreži
Statistika
Broj pregleda članka : 1023853